Idex Inkluze 4. vydání


Konference Reslipen: 14.2.2024

dosáhněme rovnosti ve vzdělávání

V Brně stejně jako ve většině dalších českých měst, se bohužel potýkáme s problémem, který významně ovlivňuje romskou komunitu – etnickou segregací ve vzdělávání. Tento problém, který je předmětem diskusí již téměř dvě dekády, od doby, kdy Evropský soud pro lidská práva uznal, že Česko diskriminuje romské žáky, zůstává nevyřešený a představuje výzvu pro celou naši společnost.

S cílem přispět k lepšímu pochopení tohoto problému a nalezení účinných řešení, bychom Vás chtěli srdečně pozvat na konferenci Reslipen, která se zaměří na dosažení rovnosti ve vzdělávání. Konference nabídne platformu pro odbornou i veřejnou diskusi, představí nové nápady a přístupy, které by mohly vést k pozitivním změnám.


Zprávy

Výzkum "Absentismus romských dětí v závislosti jaký druh školy navštěvují (2020)"Komise spouští nový desetiletý plán na podporu Romů v EU

Evropská komise dnes přijala nový desetiletý plán zahrnující návrh doporučení Rady na podporu Romů v EU. Je třeba se zaměřit na sedm klíčových oblastí: rovnost, začlenění, účast, vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči, a bydlení. Pro každou oblast vytyčila Komise nové cíle a vydala doporučení členským státům ohledně toho, jak jich dosáhnout. Cíle a doporučení poslouží jako důležité nástroje, pomocí nichž bude možné měřit dosažený pokrok a zajistit, aby EU zlepšila poskytování nezbytné podpory, kterou stále mnoho Romů žijících v EU potřebuje.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: "Jednoduše řečeno, za posledních deset let jsme neudělali dost na podporu našich romských spoluobčanů. To je neomluvitelné. Mnozí Romové jsou nadále vystaveni diskriminaci a rasismu. To nelze akceptovat. Dnes navazujeme na úsilí o nápravu této situace s jasnými cíli a obnoveným závazkem dosáhnout v příštím desetiletí skutečné změny."

Komisařka pro rovnost Helena Dalliová dále uvedla: "Má-li se Evropská unie stát skutečnou Unií rovnosti, musíme zajistit pro miliony Romů rovné zacházení, sociální začlenění a možnost účasti na sociálním a politickém životě bez výjimky. Očekáváme, že díky cílům, které jsme dnes vytyčili ve strategickém rámci, dosáhneme do roku 2030 skutečného pokroku v budování takové Evropy, která bude Romy přijímat jako nedílnou součást své rozmanitosti, Evropy, v níž se budou Romové podílet na naší společnosti a kde budou všichni moci přispívat k politickému, sociálnímu a hospodářskému životu v EU a mít z něho prospěch."

Cílem je dosáhnout úplné rovnosti, a proto Komise navrhla minimální cíle pro rok 2030, přičemž vycházela z pokroku dosaženého v předchozím rámci. Jde mimo jiné o to:

  • alespoň o polovinu snížit procento Romů, kteří byli vystaveni diskriminaci;
  • zdvojnásobit procento Romů, kteří svoji zkušenost s diskriminací ohlásí;
  • alespoň o polovinu snížit mezeru chudoby mezi Romy a obecnou populací;
  • alespoň o polovinu snížit rozdíl v účasti na předškolním vzdělávání;
  • alespoň o polovinu snížit podíl romských dětí, které navštěvují segregované základní školy v členských státech s významnou romskou populací;
  • alespoň o polovinu snížit rozdíly v zaměstnanosti a rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů;
  • alespoň o polovinu snížit rozdíly ve střední délce života;
  • alespoň o třetinu snížit rozdíly, pokud jde o deprivaci v oblasti bydlení;
  • zajistit, aby alespoň 95 % Romů mělo přístup k vodě z vodovodu.

Máme-li těchto cílů dosáhnout, je důležité, aby členské státy zavedly správné politiky. Komise poskytuje členským státům pokyny a stanovila seznam opatření, která mají přijmout, aby se pokrok na poli rovnosti, začleňování a účasti Romů urychlil. Jedná se například o rozvoj systémů podpory romských obětí diskriminace, osvětové kampaně ve školách, podporu finanční gramotnosti, podporu zaměstnávání Romů ve veřejných institucích a zlepšení přístupu romských žen ke kvalitním lékařským prohlídkám, screeningu a plánovanému rodičovství.

Další kroky

Komise vyzývá členské státy, aby do září 2021 předložily vnitrostátní strategie a každé dva roky podávaly zprávu o jejich provádění. Komise bude sledovat pokrok při plnění cílů pro rok 2030, přičemž bude vycházet z údajů z průzkumů prováděných Agenturou Evropské unie pro základní práva a z příspěvků ze strany občanské společnosti. V polovině období bude rovněž provedeno důkladné celkové hodnocení nového desetiletého plánu.

Souvislosti

Ačkoli v EU došlo k určitým zlepšením, zejména v oblasti vzdělávání, máme ještě daleko k dosažení skutečné rovnosti Romů. Přetrvává marginalizace a mnoho Romů v každodenním životě nadále čelí nepřiměřené diskriminaci, protiromskému smýšlení a socioekonomickému vyloučení.

Nový strategický rámec EU pro Romy je prvním přímým příspěvkem k provádění akčního plánu EU proti rasismu na období 2020-2025 a součástí závazku předsedkyně Ursuly von der Leyenové pro "Unii rovnosti".

Nový strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů vychází z rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020. Navazuje na práci Komise v jiných oblastech, včetně nedávno přijatého akčního plánu EU proti rasismu na období 2020-2025, strategie v oblasti práv obětí a strategie pro rovnost žen a mužů.

Za mnoho oblastí politiky spojených se zlepšováním situace na poli rovnosti, začleňování a účasti Romů v první řadě odpovídají členské státy. EU však hraje důležitou úlohu při poskytování politického vedení, koordinaci opatření členských států, sledování provádění a pokroku, poskytování podpory prostřednictvím fondů EU a při podpoře výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

Evropský den památky romského holocaustu: Prohlášení předsedkyně Von der Leyen, místopředsedkyně Jourové a komisařky Dalliové

Průvodce zápisem do první třídy má za cíl poskytnout vám praktické informace o procesu zápisu vaší dcery nebo vašeho syna do první třídy.