Aktivní občan – základ fungující společnosti

20.06.2022

Oxford Dictionary definuje aktivního občana jako "osobu, která aktivně přebírá odpovědnost a iniciativu v oblastech veřejného zájmu a zájmu komunity."  (klikni na obrázek pro více informací)

Podobně Rada Evropy, Education for Democratic Citizenship (2004) ilustruje aktivního občana jako " ten, kdo rozvíjí dovednosti, znalosti a porozumění, aby byl schopen činit informovaná rozhodnutí o svých komunitách a pracovištích s cílem zlepšit kvalitu života v nich." Aktivní občanství vytváří velmi vysokou úroveň participace. Mobilizuje občany a vytváří přístupy zdola nahoru pro veřejné rozhodování. Aktivní občanství může být také užitečným nástrojem proti neužitečným projektům a politikám shora dolů.

Je však třeba poznamenat, že "aktivní občan není nutně dobrým občanem", což znamená, že aktivní občan nemusí být morálně nebo právně nejlegitimnější občan nebo že nemusí mít nutně "dobré úmysly" nebo být "inkluzivní". V důsledku toho, i když vyšší úroveň "aktivního občanství" vytváří vyšší úroveň participace a demokracie, nemusí to vést k nejférovějším a nejspravedlivějším městům.

Rada Evropy, Education for Democratic Citizenship (2004) identifikuje některé klíčové charakteristiky aktivního občanství, jako jsou:

  • Účast v komunitě (zapojení do dobrovolné činnosti nebo zapojení do místních vládních agentur)
  • Lidé jsou oprávněni hrát roli v rozhodnutích a procesech, které je ovlivňují, zejména ve veřejné politice a službách
  • Znalost a pochopení politického/sociálního/ekonomického kontextu jejich účasti, aby lidé mohli činit informovaná rozhodnutí
  • Dokáže zpochybnit politiky nebo akce a stávající struktury založené na principech, jako je rovnost, začlenění, rozmanitost a sociální spravedlnost.

Na základě těchto informací a hlavně na základě naší dlouholeté praxe vznikl projekt "Aktivní občan - základ fungující společnosti." podpořený Norskými Fondy.  V praxi jsme si ověřili, že v lokalitách kde jsou občané oktivní a existuje komunikace mezi zastupitelstvem a komunitou, tak se daří lépe řešit případné problémy, nebo dokonce problémům předcházet.

Pomocí tohoto projektu chceme zvýšit účast Romů v procesech plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, a které se týkají života a problémů Romů samotných. Systematická změna bude spočívat v tom, že pomocí dobré praxe (příkladu), organizování a uschopňování komunit zřídíme platformu, na základě které budou Romové zapojeni do procesů plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, zejména v lokalitách ve kterých žijí a které se týkají života a problémů jich samotných. Budeme usilovat o posílení institutu Osadních výborů a odstranění překážek bránících jejich zřizování. 


 „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“