KDO JSME

Toto je náš příběh

Začali jsme v říjnu 2013 kampaní na de-segregaci škol v Ostravě v České republice. Byli jsme pouze tři organizátoři a dosáhli jsme dobrých výsledků. Náš tým místních organizátorů také zjistil, že nejúčinnějším nástrojem vedoucím ke změně stávajícího vzdělávacího systému je skupina oprávněných a plně informovaných romských rodičů, kteří jsou nejen schopni obhajovat práva svých dětí, ale společně bojovat proti diskriminačnímu a segregačnímu vzdělávacímu systému v Ostravě. To je potenciál, kterým lze dosáhnout strukturální změny stávajícího vzdělávacího systému (spolu s advokacií na legislativní úrovni).

Seminář s rodiči a Justice Initiative
Seminář s rodiči a Justice Initiative

V následujícím roce 2014 jsme upravili stávající metodu "Leadershipu, organizování a akce: vedení změny" z Harvardské Kennedy School, U. S. a v souvislosti s místními podmínkami ve vyloučených lokalitách Ostravy, jsme začali budovat stabilní skupinu místních lídrů z řad romských rodičů. Budování leadershipu probíhalo tak, aby dobrovolníci z řad rodičů byli schopni vést kampaně zápisů do kvalitních a nesegregovaných základních škol samostatně.

Zápis do první třídy 2015
Zápis do první třídy 2015

Skupina 7 rodičů, která se na kampaních podílela dobrovolně, vedla v roce 2016 a 2017 kampaň zápisu do ZŠ a úspěšně zapsali stovky dětí. Ze skupiny dobrovolníků, kteří pracovali se stovkami rodičů, vznikla Asociace Romských Rodičů (link na jejich web). Členové vedoucího výboru asociace byli zvoleni ve volbách, které se konaly v březnu 2017 za účasti okolo dvě stě romských rodičů z Ostravských lokalit. Toto je unikátní nejen v Ostravě, ale i v Evropě. Další důkaz toho, že toto organizování komunit je úspěšné, byla vysoká účast na happeningu k výročí rozsudku D. H., kdy se zúčastnilo více jak 2000 lidí, převážně Romů z celé ČR.

Happening k výročí rozsudku D.H.
Happening k výročí rozsudku D.H.

Zjistili jsme, že když se tyto matky pravidelně scházejí s námi a podílejí se na aktivitách kampaně, dochází k vzrůstu počtu romských dětí na kvalitních ZŠ a zároveň rodiče mají pocit, že jsou přínosem pro komunitu. Dochází ke změně stereotypu romské ženy, která jenom vaří, uklízí a pečuje o děti. Účast v kampani jim přináší nejen zdroj informací, které potřebují, ale také vytváří jejich osobní rozvoj a smysl pro důležitost a smysluplnost.

Naším primárním cílem jsou zápisy do kvalitních a nesegregovaných základních škol a školek a budování kapacit leadershipu z řad romských komunit. Naše práce nekončí pouze zápisy romských dětí do 1. tříd, ale sledujeme také jejich úspěšnost. Samozřejmě také pomáháme naším konstituentům (rodičům), kteří nás osloví ve věci přeřazení svých dětí na jinou a lepší základní školu, stejně jako poskytujeme informace jak získat stipendium pro romské středoškoláky a vysokoškoláky.

Kulatý stůl s Evropskou Komisí v Bruselu
Kulatý stůl s Evropskou Komisí v Bruselu

Také provádíme síťování s právními národními i mezinárodními organizacemi zaůčelem advokacie a jsme také členy pracovních expertních skupin pro oblast vzdělávání na jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 

Kolegyně Magdalena Karvayová obdržela cenu "Osobnost roku 2017", kterou vyhlašuje deník Referendum. A Awen Amenca je všeobecně vnímáno jako hnutí za lepší vzdělání romských dětí a jeho členové jsou uznávanými experty na inkluzinví vzdělání.

Příprava na demonstraci
Příprava na demonstraci
Happening k výročí D.H. v Ostravě se zúčastnilo 2000 lidí
Happening k výročí D.H. v Ostravě se zúčastnilo 2000 lidí
Zápis do první třídy 2015
Zápis do první třídy 2015
Motto happenigu bylo "kvalitní vzdělání pro všechny děti"
Motto happenigu bylo "kvalitní vzdělání pro všechny děti"Malé změny s velkým dopadem

Za dobu tří let trvání kampaní, jsme zapsali 485 dětí do kvalitních škol a školek a desítkám romských studentů jsme pomohli získat stipendium na střední i vysoké škole. Daří se nám snižovat počty dětí na segregovaných školách a uzavřeli jsme takto šest tříd a jednu celou segregovanou školu v Ostravě. Ostatní školy už vymýšlejí plán jak se stát atraktivní i pro ne-romské žáky a jak zlepšit kvalitu vzdělávání. My jsme samozřejmě připraveni jim v tomto úsilí pomoci. Jsme zapojeni do projektu Rady Evropy a Evropské Komise INSCHOOL, kdy se snažíme zavádět osvědčené inkluzivní praktiky na šesti školách a výsledky pak budou sloužit k nastavení legislativy a metodiky pro ostatní školy.

Také naše úsilí na poli advokacie nese své ovoce. Případ, kdy byla jedna škola v Ostravě uznána vinnou, že diskriminovala romské děti tím, že je odmítla u zápisu, se stal precedentem a na základě tohoto soudního rozhodnutí byla vydána směrnice pro zápisy dětí do prvních tříd.

Jako velký úspěch v úseku organizování komunit považujeme to, že na základě voleb vznikla Asociace Romských Rodičů a to a tato asociace dnes pokračuje v kampaních zápisů do škol a školek v lokalitách v Ostravě. 


 


To jsme my

Seznamte se s týmem 

Awen Amenca

Miroslav Klempar

Vystudoval střední školu hornickou. Dvanáct let pracoval jako horník mechanizátor. Po "sametové revoluci" podnikal a zaměstnával řadu Romů. V roce 2000 odjel do Velké Británie a tam několik let podnikal ve stavebnictví a zároveň studoval angličtinu na univerzitě v Birminghamu. Studium dokončil diplomem DPSI a začal pracovat jako tlumočník pro soudy a policii a zároveň jako poradce pro školský úřad v Birminghamu.     Po návratu do České Republiky pracuje jako organizátor komunit v Ostravě. Pracuje také jako přizvaná osoba České Školní Inspekce, je členem pracovní skupiny Agentury pro sociální začleňování, člen koordinačního výboru "Aliance rodičů pro inkluzi" a člen pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Magdalena Karvayová

Studuje na New Yorské Univerzitě v Praze LLM (magistr v oboru právo), absolvovala program Leadershipu, organizování a akce: vedení změny na Harvard Kennedy School (USA) a obdržela titul B. A. v oboru komparativní právo na Angloamerické univerzitě v Praze. Pracovala v Nadaci Open Society Praha jako koordinátorka programů "Lidská práva a vzdělání", absolvovala stáž na britském velvyslanectví v Praze se zaměřením na lidská práva a integraci Romů v ČR. Pracuje jako přizvaná osoba České Školní Inspekce,, členka expertní skupiny při Radě Vlády pro záležitosti romské menšiny a v současné době působí jako organizátor romských komunit v oblasti vzděláváni.

Jolana Šmarhovyčová

Jolana pracovala 7 let jako terénní pracovník, potom jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Během své praxe přišla na to, že poskytování sociálních služeb nevede k nápravě problému, ale jeho prohlubování a stagnaci. Po zkušenostech se svými dvěma dětmi se rozhodla zapojit do kampaní na zplnomocňování rodičů romských dětí a začala se od roku 2012 věnovat implementaci rozsudku D. H. a ostatní versus ČR. Je členem expertní skupiny pro vzdělávání při Úřadu vlády ČR, a přizvanou osobou ČŠI. Práce uvnitř komunity je pro Jolanu velice důležitá a organizování komunit vidí jako nejdůležitější a nejúčinnější nástroj vedoucí ke změně.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí