Příměstský tábor v Bruntále

První příměstský tábor, který pomáhala  organizovat Aurelie Balážová pro žáky ZŠ Petrin v Bruntále v rámci  projektu Awen Amenca s podporou Norských Fondů.

Velké poděkování paní ředitelce školy za podporu tohoto projektu ...Jsme v tom spolu ... 

Příměstský tábor Zš Grafická Praha 5

Správná motivace ve výběru povolání je velmi důležitá.Věříme, že pomocí našeho projektu "Sam andre peha" několik mladých Romů motivujeme.V červenci proběhl příměstský tábor a s dětmi ze školy Grafická v Praze 5 jsme vyjeli do Liberce a navštívili Centrum Babylon.Vedle koupání ve Wellness centru jsme navštívili technický pavilon IQ Landia kde mohly mladí vidět a vyzkoušet si jak funguje elektřina, jak vzniká tornádo, jak se šíří zvuk, zajezdit si v kosmickém vozítku, nebo zkusit operovat srdce Díky Norským fondům jsme mohli mladým Romům zprostředkovat nezapomenutelný zážitek a povzbudit je při výběru povolání a studia. 

IQ Landia Liberec

Jsme v tom spolu - Sam andre peha

Projekt financovaný z Norských fondů

I přes zlepšení podmínek pro rovnoprávnost romských dětí ve vzdělávání stále čelíme předčasným odchodům romských žáků ze vzdělávacího systému. Socioekonomické zázemí a rodina často také ovlivňují vzdělávací aspirace žáka, což potvrzuje řada výzkumů prováděných v České republice (Matějů, Straková, Veselý, 2010).

Nejčastější příčinou je nízká motivace rodin, kvůli jejich smýšlení a nedostatečné komunikaci se školou. Náš projekt se zaměřuje na posílení postavení romských rodin s využitím osvědčené metodiky organizování komunit vyvinuté během našich kampaní pro zápisy romských dětí do nesegregovaných škol.

Naším cílem je zmocnit rodiče do takové míry, aby se aktivně zapojili do vzdělávacího procesu, motivovali své děti a stali se plnohodnotným partnerem školy. Zavedením principů efektivní komunikace mezi romskými rodiči a školou omezíme bariéry, které romskému dítěti brání ve vysokoškolském vzdělávání. Kromě toho budeme s romskými dětmi druhého stupně základních škol pracovat na informacích, motivaci a etno-emancipaci.

Jednou z aktivit budou příměstské tábory, kde budeme budovat pozitivní vztah ke škole, seznámíme žáky s několika pozitivními vzory úspěšných vzdělaných Romů a vzděláme romské žáky v oblasti romské historie, kultury, jazyka a posilovat jejich "Romipen ".

Máme dlouholeté zkušenosti s organizací romských rodičů, zatímco partnerská romská organizace CENTRUM SPOLECNEHO ZAJMU z.s. má zkušenosti s organizováním mimoškolních aktivit a letních táborů. Našimi cennými partnery jsou tři školy, se kterými budeme společně řešit problém nedostatečné komunikace s rodiči a předčasných odchodů romských dětí ze základního vzdělávání. Výsledkem naší práce bude metodika komunikace mezi školou a romskými rodiči.

Despite the improvement of the conditions for equal Roma children to education, we still face dropouts of Roma pupils from the education system. Socioeconomic background and family can also influence the educational aspirations of the pupil, which is confirmed by several kinds of research carried out in the Czech Republic (Matějů, Straková, Veselý, 2010).

The most common cause is the low motivation of families due to their thinking and lack of communication with the school. Our project focuses on empowering Roma families using the proven methodology of community organization developed during our campaigns for enrolment of Roma children in non-segregated schools.

Our goal is to empower parents to such an extent that they become active in the education process, motivate their children and becomes full-fledged partner of the school. By introducing the principles of effective communication between Roma parents and the school, we will limit the barriers standing in the way of a Roma child to higher education. In addition, we will work with Roma children in the second grade of elementary schools on information, motivation and etno-emancipation.

One of the activities will be suburban camps, where we will build a positive relationship with the school, introduce pupils to several positive role models from successful educated Roma, educate Roma pupils in the field of Roma history, culture, and language and strengthen their "Romipen".

We have many years of experience in organizing Roma parents, while the partner Roma organization CENTRUM SPOLECNEHO ZAJMU z.s. is experienced in the field of organizing extracurricular activities and summer camps. Our valuable partners are three schools, where we will solve the problem of insufficient communication with parents and dropouts of Roma children from primary education. The result of our work will be a methodology for communication between the school and Roma parents.