Jdeme k zápisu do první třídy

23.03.2018
Informace pro rodiče, kteří půjdou k zápisu do první třídy.
Informace pro rodiče, kteří půjdou k zápisu do první třídy.

Průvodce zápisem do první třídy má za cíl poskytnout vám praktické informace o procesu zápisu vaší dcery nebo vašeho syna do první třídy.

Průvodce je určen rodičům, kteří chtějí vědět vše o procesu zápisu svého dítěte do první třídy. Následující text si klade za cíl pouze shrnout informace, které čerpají zejména ze Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zk. č. 561/2004, "dále jen Školský zákon", abyste při zápisu do první třídy jednali a hájili nejlepší zájem svého dítěte. Beze sporu je v nejlepším zájmu vašeho syna/dcery právo na kvalitní vzdělání a tedy výběr dobré základní školy. Věříme, že budete svému dítěti oporou po celou dobu jeho studia. Přejme vám a vaši dceři, synovi nejlepší školní výsledky a přátelské přijetí ve škole po celou dobu studia.

Základní principy při naplňování práva dítěte na vzdělání:

 • Ochrana práv dětí a je založena na principu prospěchu každého dítěte, který usiluje o jeho blaho a rozvoj.
 • Jakékoliv jednání ve vztahu k dítěti by se mělo řídit nejlepším zájmem dítěte a nemělo by mu nadřazovat zájmy rodičů, natožpak zájmy toho kterého státu nebo instituce (školy).
 • Základní vzdělání je v České republice povinné a bezplatně dostupné pro všechny.
 • Každé dítě v České republice má právo na vzdělání bez jakékoli diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo dušení nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho či jejich rodičů nebo zákonných zástupců.

Co říká o zápisu do první třídy Školský zákon?

KDO A KDY JE DÍTĚ POVINNEN PŘÍHLÁSIT K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

 • Rodič, opatrovník, pěstoun (zákonný zástupce dítěte) musí dítě přihlásit k zápisu v kalendářním roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Jsou to děti, které do Září příslušného roku dosáhnou 6 let věku.

KAM SE DÍTĚ PŘIHLÁSÍ K ZÁPISU DO ŠKOLY

 • Dítě se zapisuje a poté navštěvuje tzv. SPÁDOVOU ŠKOLU. To je taková škola, která se nachází v obvodě místa trvalého bydliště školy. V případě situace, kdyby vám ředitelka/ředitel školy doporučoval jinou školu, která je v lepší vzdálenosti od místa bydliště (škola se nachází jen 5 minut od místa bydliště, a proto je pro dítě vhodnější, zatímco vámi vybraná škola je od místa bydliště 15 minut) nemá takové jednání ředitele zákonnou oporu a nemůže vést k nepřijetí vašeho syna nebo vaší dcery do vámi vybrané školy. Vaší povinností je zajistit dítěti každodenní dopravu do školy, a nejste povinni řediteli/ředitelce sdělovat, jak budete dopravu dítěte do školy každodenně zajišťovat, pokud sami při zápisu nebudete chtít takovou informaci poskytnout.
 • Školský zákon umožňuje dítě přihlásit k zápisu mimo obvod jeho trvalého bydliště, ale podmínkou pro přijetí do školy mimo obvod jsou volné kapacity školy. To znamená, že přednost mají děti, které trvale bydlí v místě obvodu spádové školy před těmi dětmi, které trvale bydlí mimo obvod spádové školy.

CO JE TO ODKLAD, KDO O ODKLAD ŽÁDÁ, PODMÍNKY PRO ODKLAD

 • Školský zákon se vyslovuje a upravuje podmínky odkladu povinné školní docházky. O odklad žádá vždy písemně zákonný zástupce a přikládá k žádosti o odklad povinné školní docházky lékařskou zprávu nebo zprávu pedagogicko-psychologické poradny, které odborně podporují žádost rodiče o odklad.
 • Všichni rodiče primárně usilují o přijetí do první třídy. Může ale při zápisu vzniknout situace, že vám ředitel/ka bude odklad povinné školní docházky doporučovat. Součástí odkladu povinné školní docházky musí nutně doprovázet i doporučení, aby se dítě podrobilo některému z vyšetření. Pokud ředitelka/ředitel školy bude navrhovat pouze odklad povinné školní docházky, aniž by zároveň doporučovala vyšetření, lze takové jednání označit za nestandartní. Školský zákon ředitelce/řediteli vymezuje pouze roli ve smyslu doporučení.

Vy se tím doporučením nemusíte řídit. V žádném případě se nemůže jednat o pokyn, nebo že ředitelka/ředitel vaše dítě do první třídy nepřijme.

 • Ředitelka/ředitel školy může navrhovat, aby se dítě podrobilo pedagogicko-psychologickému vyšetření. Opět platí podmínka, že k takovému vyšetření musí dát písemný souhlas zákonný zástupce. Souhlas zákonného zástupce s pedagogicko-psychologickým vyšetřením musí naplňovat podmínku plně informovaného souhlasu. Zákonný zástupce musí být řádně poučen k čemu má vyšetření dítěte sloužit, aby mohl dát kvalifikovaný souhlas. V případě zápisu by bylo doporučení k pedagogicko-psychologickému vyšetření nestandartní. V žádném případě se nemusíte doporučením řídit.

Váš nesouhlas s vyšetřením nemůže vést k nepřijetí vašeho dítěte do první třídy.

 • Důvěřujte svým dětem a vlastnímu úsudku, že vaše dítě má dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, aby bylo přijaté ke studiu do první třídy. Ani případné logopedické potíže nejsou důvodem pro odklad. Je vaší povinností, pokud jste si vědomi takových potíží vyhledat logopedickou poradnu a pracovat na jejich odstranění. V průběhu studia by logopedické potíže mohly způsobit zhoršený prospěch a zbytečné vyřazování vašeho dítěte mimo školní kolektiv.

Je povinností rodiče zajistit dítěti takovou péči, která bude v maximální míře podporovat jeho rozvoj, schopnosti a nebude snižovat jeho míru zapojení ve školním kolektivu. Škola není povinná zajišťovat vašemu dítěti logopedickou péči.

 • V případě, že by nastala při zápisu situace, že ředitelka/ředitel školy bude tvrdit, že vaše dítě je jazykově nedostatečně vybaveno, protože mluví romsky nebo česko-romsky a má obavy, že dítě není připravené na první třídu a doporučuje odklad povinné školní docházky. V takovém případě, by takové jednání ředitele/ředitelky nemělo nejen oporu ve Školském zákoně, ale zároveň by takové jednání odporovalo řadě dalších norem např. Mezinárodní úmluvě o právech dítěte (tj. zákazu diskriminace na základě etnické příslušnosti) nebo Antidiskriminačnímu zákonu (ze stejného důvodu).

V žádném případě znalost romštiny nemůže být překážkou pro přijetí do školy.

Naopak odborníci se přiklánějí k názoru, že děti ovládající dva jazyky dosahují lepších studijních výsledků, než ty děti, které mluví jazykem jedním. Není důvod, aby hodnota romského jazyka byla snižována na úkor jiných (př. romština je stejně kvalitním jazykem jako ostatní)

Jak může vypadat zápis do první třídy

Jeho podobu přímo Školský zákon neupravuje, ale vycházíme z informací, které nám poskytli učitelé nebo rodiče, jejíž děti zápis do první třídy absolvovaly.

 • Jedná se o pohovor, kterého se účastní dítě, zákonný zástupce, ředitel školy a učitel. (v některých případech se nemusí dítě zápisu ani účastnit)
 • Pohovor může trvat 7 - 20 minut, během pohovoru dítě absolvuje test školní zralosti
 • Test školní zralosti může mít formu testu (přibližně může trvat 15 minut) nebo půjde pouze o pohovor mezi učitelem/ředitelem školy a dítětem (ten může trvat řádově několik minut), běžnou praxi škol je, že se z kapacitních důvodů přiklánějí spíš ke kratšímu rozhovoru s dítětem
 • Zákonný zástupce vyplňuje při zápisu dotazník

Jaké dokumenty rodič musí mít při zápisu sebou

1. Občanský průkaz zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. Průkaz pojištěnce dítěte

4. V případě odkladu: písemná žádost zákonného zástupce o odklad, lékařská zpráva, nebo zpráva pedagogicko-psychologické poradny

Přizvaná osoba:

U zápisu vás může doprovázet osoba, která se zápisu bude účastnit na základě vašeho pozvání a bude vás doprovázet. Může se jednat o člena rodiny, nebo tzv. pozorovatele/monitora. Jeho úkolem bude po celou dobu průběh zápisu sledovat a neměl by do procesu aktivně zasahovat.

Školský zákon přítomnost takové osoby nezakazuje, a jde jen o vaši schopnost trvat na jeho přítomnosti při zápisu. Přizvaná osoba s vámi nemusí být v příbuzenském vztahu.

Za zápisu je povoleno volně pořizovat jakýkoliv obrazový nebo zvukový záznam. Pouze při natáčení jiných dětí je potřeba zvláštního povolení jejich zákonného zástupce.